25 lipca 2018

Wnioski

W celu zainicjowania postępowania egzekucyjnego należy złożyć komornikowi wypełniony wniosek egzekucyjny i dołączyć do niego oryginał tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności. W praktyce najczęściej spotykanymi tytułami egzekucyjnymi są wyroki sądów, nakazy zapłaty, protokoły ugody zawartej przed sądem oraz akty notarialne. Klauzula wykonalności to orzeczenie Sądu stwierdzające, że dany tytuł wykonawczy nadaje się do egzekucji. Treść klauzuli wykonalności to:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”

Klauzula wykonalności może być nadrukowana na orzeczeniu, ale może mieć też formę pieczęci.

Wniosek egzekucyjny powinien zawierać:

  • dane wierzyciela (jego oznaczenie, adres do korespondencji, numer rachunku bankowego, numer telefonu)
  • dane dłużnika (jego oznaczenie, adres zamieszkania oraz ewentualnie inne adresy pomocne w skutecznym prowadzeniu egzekucji (np. miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, informacje o jego majątku (miejsce zatrudnienia, nazwy banków gdzie ma rachunek bankowy, przysługujące mu wierzytelności (np. jego głównych kontrahentów)
  • świadczenie, które chcemy wyegzekwować ( wskazanie kwot i odsetek- nie trzeba wyliczać ich konkretnie, wystarczy tylko wskazać za jaki okres i w jakiej wysokości się ich domagamy)
  • własnoręczny podpis (brak podpisu jest brakiem formalnym uniemożliwiającym wszczęcie postępowania)

W przypadku występowania w czyimś umieniu należy złożyć także pełnomocnictwo.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z kancelarią.